Logotypy źródeł finansowania projektu pn.: "Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023"

Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Interreg V-A pn. „Infomost między Czechami i Polską” (nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002843).

Oś priorytetowa 4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami

Projekt dofinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska - Polska

 

Lider projektu – Podzvičinsko, z. s.

Partner - Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska

 

Termin realizacji projektu: 1.11.2021 – 29.09.2023

 Maksymalna wartość dofinansowania całego projektu - 83 851,65 euro

 

Celem projektu jest budowanie i rozwijanie współpracy transgranicznej dwóch organizacji non-profit zajmujących się zarządzaniem turystyki w regionie: Podzvičinsko, z. s. i LOT Aglomeracja Wałbrzyska. W celu promowania współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru zostanie stworzona strona internetowa informującą o projekcie oraz o wspólnym kalendarzu imprez obu regionów. W celu stworzenia kanałów i mechanizmów wymiany informacji i danych stworzone zostanie dla obu organizacji, ich członków i partnerów wspólne, wewnętrzne miejsce przechowywania danych (rezpozytorium). W zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych będą niwelowane bariery ograniczające współpracę transgraniczą. Bariera językowa zostanie zmniejszona poprzez e-learningowy kurs języka polskiego i czeskiego skierowany do określonych zainteresowanych osób z grona pracowników, członków i partnerów obu organizacji turystycznych. Bariera informacyjna zostanie zniwelowana poprzez stworzenie, prezentacje i udostępnienie (on-line, poprzez repozytorium) dokumentacji wideo i fotograficznej wspólnego obszaru, a także poprzez wzajemne poznanie dzięki serii e-warsztatów, konferencji i spotkań roboczych.    

Współpracy w turystyce nie można nigdy w 100% przenieść do środowiska online, w związku z czym w harmonogramie projektu odpowiednio łączone są działania bezpośrednie i online. Pierwsze spotkanie planowane jest w maju 2022 roku,

Dzięki projektowi budowana będzie i rozwijana współpraca transgraniczna dwóch organizacji non-profit w dziedzinie turystyki. Zwiększony zostanie poziom informacji nt. wspólnego obszaru, budując platformę cyfrową i organizując spotkania online. W ramach tworzenia sieci kooperacji pokonana zostanie bariera językowa i informacyjna pomiędzy partnerami i mieszkańcami regionu.